Παράδειγμα διαδραστικής παρουσίασης δεδομένων

Των mpatman και anarresti
Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού 2014 ανα κεντρική υπηρεσία (Υπουργεία, Βουλή και Προεδρία της Δημοκρατίας) του οποίου το σύνολο ανέρχεται στα 116.859.059.000,00 ευρώ. Το μέγεθος του κάθε τμήματος είναι ανάλογο του μεγέθους του προϋπολογισμού της κάθε κεντρικής υπηρεσίας, το χρώμα του ανάλογο της μεταβολής του προϋπολογισμού με το 2013 (αύξηση: πράσινο, μείωση: κόκκινο) και η εντονότητα του χρώματος ανάλογο με την απόλυτη μεταβολή του.

Εκτός απο τον παραπάνω τρόπο παρουσίασης (treemap) που δημοσιεύτηκε στο news.radiobubble.gr υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης με bubble chart, όπου ο προϋπολογισμός της κάθε κεντρικής υπηρεσίας αναπαριστάται ως κύκλος. Η επιλογή του treemap εγινε με τη λογική οτι το treemap ως τρόπος παρουσίασης έχει την δυνατότητα να μεταφέρει πιο γρήγορα οπτικά την πληροφορία της ταξινόμησης.

Για την ανάπτυξη αυτων των διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη D3.js, ενώ ο πηγαίος κώδικας καθώς και τα δεδομένα (σε μορφή .json) που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των διαγραμμάτων διατίθενται με άδεια GPLv3 στο repository του Hackademy